sujet

Trafikmätning, trafiksignaler och intelligenta transportsystem

18.02.2019

Genom trafikmätning får man underlag för att ta beslut för att höja trafiksäkerheten eller sätta in särskilda insatser där det behövs som allra mest. Det blir till exempel allt vanligare att arbeta för att främja gång- och cykeltrafik för att minska utsläppen i städerna. Det kan röra sig om att bygga fler och bättre gångvägar eller att prioritera cykeltrafik framför biltrafik.

Men det kan vara svårt att veta var dessa insatser gör som mest nytta och vilken åtgärd som kommer att ge störst utslag. Genom att använda våra lösningar och teknik för att kartlägga trafiken kan ni skapa er en uppfattning med hjälp av riktig data. På så vis kan ni säkerställa att insatserna genomförs där de är som mest effektiva och fungerar på det sätt som ni tänkt er. Exempelvis att trafiksignaler installeras på den plats där de gör som allra nytta för att öka säkerheten eller framkomligheten för fotgängare och cyklister.

Trafikmätning - analys även av hårt trafikerade vägar

Med modern trafikmätning och programvara får ni en klar bild av trafiksituationen även på de hårdast trafikerade vägarna. Både för trafiken på motorväg och inne i städerna. Det gör att ni kan göra effektiva restidmätningar och optimera era resurser utifrån statistik och ta väl underbyggda beslut istället för att chansa på vilka insatser som kommer att göra mest nytta.

Trafikmätning för smidigare trafik

Med statistik och data kan rätt restidsinformation presenteras vid rätt tidpunkt för trafikanter. Det ger en bättre framkomlighet och en högre trafiksäkerhet samt en mer bekväm och effektiv resa för trafikanten som får direkt information om vilken väg till målet som passar allra bäst.

Det finns forskning som visar att så många som en tredjedel av bilisterna ändrar sin färdväg när de får information om restid eller eventuella hinder på vägen. Det gör att ni som väghållare får en högre nyttjandegrad av vägnätet och en jämnare fördelning av trafiken.

SWARCO levererar flera olika lösningar och system för bland annat datainsamling, olycksdetektering, trafikmätning för städer och större vägar samt presentation av trafikinformation på webben eller trafikinformationstavlor.

Trafiksignaler för ökad säkerhet och framkomlighet

Med välfungerande trafiksignaler genereras en stor samhällsekonomisk nytta - ökad framkomlighet, säkerhet och miljömässiga förbättringar. Trafiksignaler är nödvändiga när trafiken är för stor för att reglera sig själv, framförallt i korsningar och trafikplatser där ena vägen har ett betydligt mycket högre trafiktryck än den andra vägen. Förutom att vara logistiskt smidigt och nödvändigt, ökar säkerheten med upp till 30% i korsningar med trafiksignaler. Dessutom kan kollektivtrafiken, utryckningsfordon samt cyklister och fotgängare prioriteras i trafiksignalstyrda korsningar.

SWARCO är en ledande leverantör av trafiksignalsystem med en komplett produktportfölj för allt inom trafiksignaler och trafiksignalsystem.

Trafikmätning programvara och applikationer

SWARCO är specialister på, och en ledande aktör för lösningar för infrastruktur, kollektivtrafik samt intelligenta transportsystem (ITS). Lösningarna finns över hela Norden och bygger på dessa relaterade tjänster och produkter.

För ITS-systemen: trafiksignaler, parkeringssystem, motorvägsstyrning och kollektivtrafiksystem finns dessutom stora datamängder som kan distribueras till exempel trafikplanerare.

Våra lösningar för trafiken är effektiva och bidrar till en högre trafiksäkerhet, positiva miljöeffekter och bättre framkomlighet i städerna. Har ni frågor eller funderingar över vilka lösningar som passar för er region? Kontakta oss för mer information om våra system och marknadsledande lösningar för trafikmätning så hjälper vi er att hitta åtgärder som passar era förutsättningar.