sujet

Trafiksignaler och trafiksignalsystem

20.11.2018

Trafiksignaler behövs för att skapa säkra stadsmiljöer och är en förutsättning för att trafiken och logistiken i moderna städer ska fungera. Trafiksignalsystem ger en högre trafiksäkerhet, bättre trafikflöden, effektivare kollektivtrafik och i förlängningen mindre koldioxidutsläpp. En bättre, snabbare och smidigare kollektivtrafik gör att fler väljer bort bilen. Det ger i sin tur mindre koldioxidutsläpp, bättre luft i städerna och en trevligare stadsbild med mindre biltrafik.

Trafiksignaler räddar liv

En korsning med trafiksignal är upp till 30% säkrare än en korsning utan signal. Trafiksignaler kan även användas där man vill prioritera och underlätta för brandkår, ambulans och polis att komma fram. Trafiksignaler räddar inte bara liv genom att skapa en tryggare trafiksituation med färre olyckor utan också i den mening att hjälpen snabbare kommer till de som behöver den. Om det exempelvis sker en trafikolycka i en tunnel kan trafiksignaler för ett tunnelsystem varna andra bilister och effektivt styra undan trafiken så att utryckningsfordon kommer fram till platsen.

Olika typer av trafiksignalsystem

Smart priority
Ett trafiksignalsystem för städer. En smart molnbaserad trafiksignalslösning som förenklar prioritetsbegäran i trafiksignaler och ett mycket kostnadseffektivt sätt att reducera resttiderna för kollektivtrafiken. Smart Priority kan appliceras till redan befintliga system. Med ett prioriteringssystem kan bussar och spårvagnars restid sänkas med ca 15%, men det finns även exempel då restiden har sjunkit med upp till 40% i snitt. Förutom att effektivisera buss eller annan kollektivtrafik kan systemet, även prioritera utryckningsfordon så att de snabbare kommer fram även om det är mycket trafik.

Omnia - Centralsystem
OMNIA-plattformen är SWARCOs toppmoderna lösning för den integrerade vägtransportmiljön. Modularitet och skalbarhet innebär att det med framgång kan antas för storskaliga system med många applikationer som redan installerats samt städer och regioner i ett tidigt skede av ITS-utveckling.

Produkter - trafiksignalsystem
Som marknadsledande leverantör har SWARCO en komplett uppsättning produkter för trafiksignalsystem. Nedan är ett urval av produkterna.

Tryckknappar för trafiksignaler
Tryckknapp för trafiksignaler. För till exempel övergångsställen över vägar med högt trafiktryck där biltrafik, cyklister och fotgängare måste samsas om utrymmet för att skapa ett flyt i trafiken. Ökar säkerheten och skapar trygghet.

ALUSTAR med akustisk signal
LED-enhet med inbyggd akustisk signal underlättar och gör det säkrare för personer med nedsatt syn att röra sig i trafiken. SWARCOs modeller med inbyggd högtalare gör också att ingen extern högtalare behövs. Pålitlig och robust med ett snyggt utseende.

Wig-Wag signal
En Wig-Wag signal är en typ av signal som är vanlig vid till exempel broöpningar, spårvagnssignalering, vid utfarter för utryckningsfordon eller andra anläggningar för påkallande för uppmärksamhet. SWARCOs modeller är utformade för att möta samtliga krav som ställs från transportmyndigheter och väghållare.

Trafiksignallyktor
Trafiksignallyktor har sett likadana ut under lång tid. Anledningen är enkel, de har helt enkelt en design som är väldigt väletablerad och en optimerad funktionalitet. SWARCO trafiksignallykta standard har sett ut som den gjort sedan den först designades. Det visar att väl utvecklade designer sällan behöver bytas ut.

Kontakta SWARCO för mer information
Moderna städer behöver modern infrastruktur och smarta vägar som lever upp till högt ställda krav på säkerhet, framkomlighet och miljö. Kontakta SWARCO för mer information för mer information om trafiksignalsystem och produkter.