sujet

Moderna Städer

Trafiklednings lösningar för städer

 

Allt eftersom kraven på framkomlighet, miljöförbättringar och trafiksäkerhet ökar, ökar också behovet av ett smartare transportsystem. I en stadsmiljö ska många olika transportslag samsas om vägutrymmet samtidigt som stadens mål är att minska miljöpåverkan. Med moderna integrerade lösningar kan trafiksystemet utnyttjas på ett effektivare sätt. Bra trafikinformation, smarta trafiksignaler och prioritering av kollektivtrafiken är några exempel på hur man kan effektivisera sitt vägnät och transportsystem.

Swarcos lösningar för moderna städer bygger på integrerade system för trafikinformation, trafiksignaler, kollektivtrafik och parkering som jobbar ihop, för att minska fördröjningar och miljöpåverkan.

Lösningar

 • TRAFIKSIGNALER

  Swarco är marknadsledande leverantör av trafiksignalsystem, med en komplett produktportfölj av styrapparater, signallyktor, detektorer och centrala system för driftövervakning och optimering av trafiksignaler.

 • TRAFIKINFORMATION

  Genom att presentera rätt information vid rätt tillfälle till trafikanterna kan man förbättra framkomlighet och säkerhet. Ett bra informationsflöde ger också en bekvämare resa då man kan minska många osäkerhetsfaktorer och stress.

 • KOLLEKTIVTRAFIK

  Det är lättare att välja kollektivt resande desto pålitligare systemet är. Effektiva trafiksystem optimerar restiden med färre stopp och en smidigare trafikavveckling.

 • PARKERING

  Parkering skall vara enkelt och tryggt. Som bilist vill man ha en tydlig parkeringshänvisning och betala endast för den tid man faktiskt parkerar.

 • TRAFIKSÄKERHET & MILJÖ

  Moderna ITS lösningar behöver inte alltid vara ett storstadsfenomen. Lokala ITS kan lösa lokala trafikproblem, med enkla medel.

 • CYKLING

  Att cykla är ett snabbt, smidigt och miljövänligt sätt att ta sig fram. Utöver att cykelpendlarna förbättrar sin egen hälsa bidrar de också till en förbättrad miljö och minskad trängsel i trafiken.

 • BELYSNING

  Spara på energikostnader, underhåll och utsläpp samtidigt som du förbättrar ljuskvaliten och säkerheten med LED-baserad belysning för gator, vägar och tunnlar