sujetsujet

TRAFIKSÄKERHET & MILJÖ

Modern teknik i samspel med trafikanter, fordon och väg

Moderna ITS lösningar behöver inte alltid vara ett storstadsfenomen. Lokala ITS kan lösa lokala trafikproblem, med enkla medel. Ett lokalt ITS system kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till andra fysiska ombyggnader, och medverka till ökad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet och miljövinster.
Swarco levererar skräddarsydda lösningar för Lokala ITS såsom hastighetspåminnare, varningsskyltar och bomsystem.

Produkter

 • HASTIGHETSPÅMINNARE

  En variabel LED-skylt som påminner om gällande hastighet är ett effektivt sätt att öka trafiksäkerhet och trygghet på våra vägar.

 • MILJÖFARTSGRÄNSER

  Vi tar miljöfrågan på allvar, och med begreppet "miljöfartsgränser" tänker vi brett. Med variabla hastighetsgränser förbättras inte bara luftkvalitet. Även trafiksäkerheten ökar för gående och cyklister.

 • TRYGG SKOLVÄG

  Sänkning av hastigheten förbi skolområden, i perioder då det vistas barn där, ökar tryggheten för de minsta och minskar risken för olyckor.

 • VARIABLA HASTIGHETER

  Hastighetsbegränsingar som anspassar sig till rådande trafikförhållanden i korsningar, övergångsställen eller väderförhållanden.